.

An excellent relationship waiting to be strengthened. Prime Minister Netanyahu with Azerbaijan Foreign Minister Elmar Mammadyarov. Photo: Amos Ben Gershom/GPO/Flas90

Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) shakes hands with Azerbaijan Foreign Minister Elmar Mammadyarov, in Netanyahu’s office in Jerusalem. April 23, 2012. Photo by Amos Ben Gershom /GPO/Flash90 *** Local Caption *** ùø äçåõ ùì àæøáéâ’àï
àæøáéâ’àï
àìîàø îàîãééøåá
ùø äçåõ ùì àæøáéâ’àï àìîàø îàîãééøåá
áéáé
ìçéöú éã
øàù äîîùìä áðéîéï ðúðéäå

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.